Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden mei 2003

 

VAN:

–  Flex Facility BV

–   Hezenberg 3

gevestigd en kantoorhoudende te Hattem, ingeschreven bij de KvK Zwolle onder dossiernummer 5066878

 

hierna te noemen: FLEX

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

FLEX        :de gebruiker van de algemene

voorwaarden.

De opdrachtgever  :de wederpartij van de gebruiker.

De overeenkomst   :de overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FLEX en een opdrachtgever waarop FLEX deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FLEX, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FLEX en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door FLEX gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. FLEX is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FLEX daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FLEX anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FLEX niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan, en ondertekend door beide partijen in tweevoud Mondelinge nadere afspraken zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging van FLEX. Bij ontbreken van de definitieve overeenkomst, kan indien gewenst de offerte beschouwd worden als gelijk aan de overeenkomst. Dit laat onverlet dat deze offerte door opdrachtgever getekend zal moeten worden, alvorens er verdere rechten aan ontleend kunnen worden

2. FLEX zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FLEX het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FLEX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FLEX worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FLEX zijn verstrekt, heeft FLEX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke honoraria en/of tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. FLEX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FLEX is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FLEX kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FLEX de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien door FLEX of door FLEX ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. De opdrachtgever vrijwaart FLEX voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

9. Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstekken, dient hij FLEX hiervan, onder vermelding van de namen van de andere bureaus, op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever een overeenkomst reeds eerder aan (een) ander bureau(s) heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke bureau(s) dit is (zijn) geweest.

10.FLEX zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal FLEX de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

11.Indien FLEX op verzoek van de opdrachtgever een begroting van kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan FLEX namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

12.Indien niets anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van het tot stand komen van een project, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan FLEX, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over te komen honorarium of tarief afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht FLEX volgens uitdrukkelijk schriftelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen en/of diensten van derden betrekt, waarna de goederen en/of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in kwantiteit en kwaliteit en hoedanigheid van deze goederen en/of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

 

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FLEX zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal FLEX de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FLEX daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal FLEX geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan FLEX kunnen worden toegerekend. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

 

Artikel 6 Contractduur uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen FLEX en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Een door FLEX opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. FLEX is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever FLEX bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de gebrekenstelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

 

Artikel 7 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2,5,6,7 en 8 van dit artikel. Inden geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3,4,5,6,7 en 8 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien FLEX met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is FLEX niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien FLEX kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en de levering, ten aanzien van bijvoorbeeld lonen de tarieven of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is FLEX gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag FLEX het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan FLEX, dat in redelijkheid niet van FLEX mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium.

7. In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 7 onder lid 6, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na afloop van deze periode is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8. FLEX zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. FLEX zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

9. Indien de opdrachtgever de door FLEX kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

10.Naast het in de overeenkomst overeengekomen honorarium of tarief, zullen de door derden gemaakte kosten ten behoeve van de overeengekomen projecten, voor rekening van de opdrachtgever zijn.

11.Indien FLEX door of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door FLEX gehanteerd honorarium of uurtarief.

12.Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten en/of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft FLEX na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit voorgenoemde controle blijkt dat de opgave gedaan door de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijkheid, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens FLEX enig recht verliest. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

 

Artikel 8 Betaling

1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op. Indien na het verstrijken van deze termijn door FLEX nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door FLEX gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien FLEX als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 453,78 (Zegge: vierhonderddrieenvijftig euro en achtenzeventig eurocent).

2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van FLEX op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3. FLEX heeft het recht zijn honorarium of tarief maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

4. De opdrachtgever verricht de aan FLEX verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan FLEX heeft verstrekt.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht FLEX zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

3. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

4. Voor het geval dat FLEX zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan FLEX of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommem van FLEX zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 10 Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlands Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien FLEX hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanraking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FLEX. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FLEX in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal FLEX de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal FLEX slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

 

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Bij schriftelijke opzegging door de opdrachtgever is deze verplicht de tot aan de opzegging gemaakte kosten en honoraria te betalen, evenals een schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.

3. Indien de overeenkomst door FLEX wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan FLEX redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

4. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door FLEX op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

5. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen films en andere materialen of (elektronische) bestanden, te gebruiken.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. FLEX is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–  De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

–  Na het sluiten van de overeenkomst FLEX ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In ieder geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

–  De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is FLEX bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van  de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FLEX op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FLEX de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

4. FLEX behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien FLEX aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 14 lid 1. genoemde verplichting, heeft FLEX het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid kan niet verder gaan dan waar men voor verzekerd is jegens derden.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

1. Indien de opdrachtgever aan FLEX informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Risico-overgang

1. FLEX garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, FLEX geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

2. De opdrachtgever vrijwaart FLEX of door FLEX bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

3. De opdrachtgever vrijwaart FLEX voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

4. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

 

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop FLEX geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FLEX niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.

3. FLEX behoudt zich het recht voor om zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheden die tot dit beroep leiden na aanvaarden van de opdracht intreden.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel FLEX ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FLEX gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

 

Artikel 19 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak FLEX gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en FLEX zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FLEX niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan FLEX. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend FLEX daartoe bevoegd.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is FLEX te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van FLEX in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. De in het kader van de opdracht door FLEX tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, ontwerpschetsen films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van FLEX. Ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van FLEX niet gerechtigd de bestanden te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt FLEX, zonder overigens geen recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 453,78 (Zegge: vierhonderddrieenvijftig euro en achtenzeventig eurocent).

5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van FLEX veranderingen in de voorlopige en/of definitieve ontwerpen aan te brengen.

6. FLEX heeft de vrijheid om de tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, ontwerpschetsen films, definitieve ontwerpen en andere materialen of (elektronische) bestanden, te gebruiken voor haar eigen publiciteit en promotie.

7. FLEX behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 21 Niet overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met FLEX, medewerkers van FLEX of van ondernemingen waarop FLEX ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 22 Overdracht aan derden

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met FLEX gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van FLEX is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft FLEX het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 13).

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen FLEX en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.